การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว

  1. เก็บข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
  2. ติดตามการเปลี่ยนแปลง
  3. จัดทำสื่อสัมพันธ์เพื่อผูกพันลูกค้าในระยะยาว
  4. ส่งข่าวสารถึงลูกค้า
  5. ให้บริการก่อน ระหว่างและภายหลังการขาย