การกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจทะเลซีฟู้ดส์

ร้านอาหารโดยทั่วไป ที่เปิดดำเนินธุรกิจอยู่ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐานพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ในส่วนของผู้บริโภคที่เลือกรับประทานอาหารตามร้านอาหาร หรือสวนอาหาร ตามผลวิจัยของ สถาบันวิจัยอุตสาหกรรม พบว่า เหตุผลที่ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกร้านอาหารที่จะบริโภคคือ

 • อันดับ 1 รสชาติของอาหาร
 • อันดับ 2 มีความหลากหลายในเมนูอาหาร
 • อันดับ 3 ราคาพอเหมาะกับคุณภาพ
 • อันดับ 4 ความสะดวก
 • อันดับ 5 บรรยากาศของร้านอาหาร

14793835_721657321322832_1407222887_n

การกำหนดกลยุทธ์

 • กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)  กิจการของทะเลซีฟู้ดส์ตามโครงการ คือ กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategies) ในรูปแบบที่เรียกว่า การเจริญเติบโตตามแนวนอน คือ กิจการต้องการเพิ่มยอดขาย นอกจากลูกค้ากลุ่มเดิมแล้ว กิจการต้องการขยายตลาดในลูกค้ากลุ่มใหม่ คือ กลุ่มงานจัดเลี้ยง และกลุ่มทัวร์
 • กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategies)  กิจการของทะเลซีฟู้ดส์ ใช้กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ที่เรียกว่า แบบจำกัดขอบเขตที่มุ่งความแตกต่าง (Differentiation Focus) เจาะกลุ่มลูกค้าบางกลุ่ม คือ ทะเลซีฟู้ดส์เชื่อว่า กิจการสามารถตอบสนองตลาดเป้าหมายที่แคบอย่างเช่น กลุ่มจัดเลี้ยง และกลุ่มทัวร์ได้ดีกว่าคู่แข่งขัน ด้วยความแตกต่างในด้านของรายการอาหารที่แตกต่างและคุณภาพของอาหาร
 • กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Function Strategies)
 1. ด้านการตลาด กิจการจะพัฒนาตลาดใหม่ หาลูกค้ากลุ่มใหม่ โดยยังเน้นผลิตภัณฑ์ตัวเดิม คือ เป็นรายการอาหารตามสั่ง และอาหารประเภทซีฟูดส์
 2. ด้านการผลิต / การบริการ  ปรับปรุงรายการอาหาร ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น  มีการปรับระบบบริการ เช่น การรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่
 3. ด้านการเงิน  กลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำและความคล่องตัว
 4. ด้านการจัดการ  พัฒนาพนักงานบริการให้มีมาตรฐาน มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ

ติวกฎหมาย