การปิดการขาย

การปิดการขาย คือ

การสรุปผลการเสนอขาย เป็นเทคนิคขั้นสุดท้ายที่เร้าความสนใจของลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยความพึงพอใจ การปิดการขายจะกระทำภายหลังจากการที่พนักงานขายสามารถขจัดข้อโต้แย้งของลูกค้าที่เกิดขึ้นได้แล้ว เป็นเทคนิคของการขายที่เรียกร้องให้ลูกค้ามีการกระทำเกิดขึ้น การปิดการขายทุกครั้งไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จเสมอไป พนักงานขายจำนวนมากที่ประสบความล้มเหลวในการขาย เนื่องจากการขาดหลักการที่ดีในการปิดการขาย ดังนั้นการปิดการขายจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จในการเสนอขายแต่ละครั้ง Continue reading “การปิดการขาย” »

ขั้นตอนการขายที่ดี เพื่อสร้างความสำเร็จ เทคนิคการหาลูกค้า

  1. การแสวงหาลูกค้าและการพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้าผู้คาดหวัง (Prospect) คือบุคคลหรือธุรกิจที่มีโอกาสในการที่จะมาซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผู้คาดหวังอาจหมายถึงนิติบุคคล สถาบัน หรือบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติเพียงพอและมีศักยภาพที่จะมาซื้อสินค้า หรือใช้บริการของกิจการและเมื่อผู้คาดหวังซื้อผลิตภัณฑ์ก็จะเปลี่ยนสภาพมาเป็นลูกค้า Continue reading “ขั้นตอนการขายที่ดี เพื่อสร้างความสำเร็จ เทคนิคการหาลูกค้า” »

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว

  1. เก็บข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
  2. ติดตามการเปลี่ยนแปลง
  3. จัดทำสื่อสัมพันธ์เพื่อผูกพันลูกค้าในระยะยาว
  4. ส่งข่าวสารถึงลูกค้า
  5. ให้บริการก่อน ระหว่างและภายหลังการขาย

ขายสินค้าอุตสาหกรรม

สินค้าอุตสาหกรรม ( Industrial Goods) คือ สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในการผลิต หรือดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

Continue reading “ขายสินค้าอุตสาหกรรม” »