การขายสินค้าออนไลน์

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคส่งผลต่อกิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณา

กำหนดรูปแบบสินค้าและบริการ นักการตลาดมักจะนำผลการศึกษา  …