การควบคุมแผนการตลาดประจำปี

แผนการตลาดประจำปี  เป็นแผนแม่บทของการบริหารการตลาดในระยะสั้น เพื่อการควบคุม
แผนงานการตลาดในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อประกันความสำเร็จของแผนการ

Continue reading “การควบคุมแผนการตลาดประจำปี” »