ปิดการขายด้วยตัวเอง

พนักงานขายสามารถใช้วิธีการปิดการขายได้หลายวิธีตามความเหมาะสม วิธีการปิดการขายที่นักขายสามารถเลือกมาใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ได้นั้น ได้แก่

รับผลิตบูธแสดงสินค้า

  1. การปิดการขายโดยตรง (Direct Close)
  2. การทึกทักว่าซื้อ (Assumption Close)
  3. การสรุปประโยชน์ของสินค้า (Summary of Benefit Close)
  4. การทดลองปิดการขาย (Trial Close)
  5. การปิดการขายแบบให้ผู้คาดหวังเห็นด้วย (The Continuous Yes Close)
  6. การเห็นด้วยในจุดเล็กๆ ก่อน (Minor Point Close)
  7. การปิดการขายโดยการใช้ข้อเสนอพิเศษ (Special Concession Close)
  8. การปิดการขายโดยให้ซื้อไปทดลองก่อน (The Trial-order Close)
  9. การปิดการขายโดยจำกัดทางเลือก (Limited Choice Close)
  10. การให้โอกาสสุดท้าย (The Standing Room-only Close)