การขายคือการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

คนเราทุกคน ไม่ว่าอาชีพอะไร ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นลมหายใจล้วนเป็นคนขายของทั้งสิ้น 

เพราะไม่ว่าจะเรียนจบหลักสูตรใด ทุกคน(ผู้ขาย) ต้องนำความรู้ความสามารถ(สินค้า) ที่ได้เล่าเรียนมาไปขายให้แก่ผู้ที่มีความต้องการ (นายจ้างหรือผู้ซื้อ)   ผลตอบแทนที่ผู้ขายได้รับคือค่าจ้าง     เงินเดือน   ส่วนผู้ซื้อได้รับผลตอบแทน คือ ผลงานของผู้ขาย

Purchase

ลักษณะพื้นฐานของการขายที่สำคัญ   มี   7 ประการ ประกอบด้วย

  1. การขายคือการให้ความช่วยเหลือลูกค้า  พนักงานขายต้องรู้ว่า ลูกค้าต้องการอะไร และเสนอขายในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
  2. การขายคือการชักจูงใจลูกค้า  พนักงานขายต้องให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยความพึงพอใจในภาพพจน์ของสินค้า
  3. การขายคือการติดต่อสื่อสาร  พนักงานขายต้องถ่ายทอดคุณภาพ   คุณลักษณะ ของสินค้าและผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับได้เป็นอย่างดี
  4. การขายคือการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า พนักงานขายต้องช่วยให้ลูกค้าได้สินค้าตรงความต้องการ
  5. การขายคือการให้ความรู้แก่ลูกค้า  พนักงานขายต้องรู้จักสินค้าเป็นอย่างดี และสามารถอธิบาย ให้ความกระจ่างแก่ลูกค้าได้ อย่างชัดเจน และเข้าใจ
  6. การขายเป็นการสร้างความพึงพอใจไม่ใช่เป็นการบังคับ  ลูกค้าซื้อสินค้าด้วยความพึงพอใจ และมีความต้องการในสินค้านั้น มิใช่ด้วยความเกรงใจถูกบังคับ
  7. การขายทำให้ได้สิ่งตอบแทนด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย  ลูกค้าได้สินค้าที่ต้องการ และพอใจ   พนักงานขายได้ค่าสินค้าเป็นการตอบแทน